Web Site

Solucan Gbresi retimine Ticari Boyutta Bak

3882

Ülkemiz çok geni topraklara sahip ve halknn büyük bir ksmnn belli oranda tarmla geçimini salad bir ülkedir. Ülkemiz bir ziraat ve tarm ülkesidir.
 

Gübre  ve gübrelemede tarmn olmazsa olmazlarndandr. Topraklarmz da tarmsal ürünler yetitirildikçe gübreleme olay devam edecektir. nsanlar nasl devaml olarak gda maddesine ihtiyaç duyuyorlarsa topraklarda devaml olarak gübreye ihtiyaç duyacaklardr.
 

Ülkemizde her sene iklim ve ortam artlarna bal olaraktan 12 ay boyunca her bölgede gübreleme yaplmaktadr.
 

Ülkemiz gübre ihtiyac bakmndan da baml konumdadr.Gübre üretimin büyük ksm ülkemizde bulunan kimyasal gübre fabrikalar tarafndan karlanmasna karn, kimyasal gübrelerin temel hammaddesi olan petrol ve petrokimya ürünlerinden dolay da bamldr. Petrol ve petrokimya ürünleri ülkemize döviz ödeyerek yurtdndan ithal olarak gelmektedir.Ülkemizde ylda yaklak olarak 4.5- 5 milyon ton gibi rakamlarda gübre tüketilmektedir.Bu tüketim miktar dünya standartlarnn çok altndadr.Ülkemizde organik tarm ve organik gübreler halkmz bilinçlendikçe kullanma açlan ve yeni gelien sektörler arasnda  yer almaktadr.Topraklarmz kimyasal gübrelerden dolay vasfn yitirmi özelliini kaybetmi durumdadr.Her sene yeni çkan kimyasal gübre markalar ve zirai ilaçlardan dolay çiftçimiz ne yapacan arm haldedir. Yeni çkan kimyasal  gübre çeitleri, beraberinde yeni hastalklar ve yeni sorunlar da yannda getirmektedir. Hal böyle olunca kimyasal gübreler çoalp yayldkça, yannda zirai ilaç ve zirai mücadele sektörünü beraberinde gelitirmektedir. Çiftçilerimiz emeklerinin karln alamamakta ve devaml olarak yüksek bedeller ödemek zorunda braklmaktadr.
 

te burada ülkemiz tarm için solucan gübresi bir kurtarc rol modeli üstlenmektedir. Çiftçimiz Kimyasal gübrelere ödedii bedelden daha az bir bedel ödeyerek hem daha fazla mahsul alacak hem de urat tarm alannda, zirai ilaç ve  zirai mücadele külfetinden kurtulacaktr. Ürünleri kaliteli olup, ülkemizde ve d piyasalarda hak ettii deeri bulacaktr. Topraklarmz eski canllna  ve organikliine kavuacaktr. Salkl ve daha az hastalklara yakalanan nesil yetitirmemize olanak salayacaktr. Hal böyle olunca ne kadar kymetli ve deerli bir ürünü üretmekte olduumuz ortada ve aikardr. Dünyann gelimi ve gelimekte olan ülkeleri bu ürünü kullanmakta ve dünya üzerinde tarmda söz sahibi konumda olmaktadrlar. Ülkemizde  tarmdan ve çiftçilikten   para kazanlamaz ilkesi bu ürünle yklacaktr.
 

Ülkemizde son üç be yldr bu ürün tannm ve kullanclarda yaygnlamaya balamtr. Çünkü bu ürünü tek bir sefer dahi kullanan bir üretici kymetini görüp anlamakta ve bir daha bu üründen baka bir ürün kullanmamaktadr. Solucan gübresi çiftçi için ve ülkemiz için büyük bir kazanç ve kazanmdr.Gelimi ülkelerdeki  çiftçiler bu ürünü kullanarak kazanç salyorsa bizim çiftçimizde bu kazanc salamaldr.
 

u anda ülkemizde büyük çapta ve orta düzeyde solucan gübresi üreten birçok iletme mevcuttur. Ama bizim gibi bir tarm ülkesinde bu saylar hiç yeterli deildir. ABD de 100 bin adet solucan gübresi üretim çiftlii bulunmaktadr. srail ve Avrupa birlii ülkelerinde büyük saylarda solucan gübresi üretim çiftlikleri mevcuttur. srail gibi küçük bir yüz ölçüme ve çöl topraklarna sahip bir ülke, çöl topraklarn solucan gübresi ile slah etmi ve u anda üretmi olduu tarmsal ürünlerle dünya piyasalarna hükmeder bir konum gelmitir.
 

 Gelimi ülkeler de çiftçiler kendi kurmu olduklar solucan gübresi üretim yerlerinde kendi gübrelerini kendileri üretmektedir. Böylelikle kendi üretmi olduklar gübreyi tarmsal sahalarnda kullandklarndan dolay ürünlerinde ar bir maliyetten kurtulmaktadrlar. Her çiftçinin yapabilecei ve hammaddesi sadece büyükba hayvan dks olan basit bir itir. Ülkemiz hayvanclk ve tarm ülkesidir. Solucan gübresinin ana hammaddesi ise büyükba hayvan dksdr. Hayvancln bu kadar yaygn olduu bir ülkede, solucan gübresi üretimi de muhakkak ki o kadar yaygnlaacaktr. Gelecekte ümit ediyoruz ki ülkemizde de  her çiftçimiz ve besicimiz kendi solucan gübresini üretecek ülke ekonomisine büyük kazançlar salayacaktr. Kurulan her yeni solucan gübresi üretim çiftlii hem üretmi olduu gübreleri pazarlayacak, hem de çoaltarak üretmi olduu solucanlardan  pazarlayp yeni çiftliklerin kurulmasna vesile olacaktr. u anda ülkemiz ar derecede bu ürüne ve üreticisine aç bir durumdadr. Sektör ülkemizde tanndkça ve tantldkça patlama yapma noktasna gelmi konumdadr.
 

Tarm bakanlmzn önümüzdeki be yllk plannda solucan gübresi üretiminin ve yaygnlatrlmas hedeflenmektedir.
 

  öyle ki ülkemizde yllk 4.5-5 milyon ton gübre kullanlmaktadr. Tarm bakanlmz be sene içerisinde  kimyasal gübre tüketiminin en az % 10 luk ksmn organik gübre kullanmna çevirmeyi hedeflemektedir. Organik gübre tüketiminde 1. srada solucan gübresi kullanlmas hedeflenmekte olup, buda ülkemizde  50 milyon solucana sahip 1000 adet çiftlie ihtiyaç duyulacan göstermektedir. Türkiye’de u anda solucan gübresi üretimi kayda alnamayacak kadar azdr. Bu da solucan gübresi üretiminin ülkemizde ne kadar yeni ve gelimeye açk bir sektör olduunu göstermektedir. Bu sektörde ilklerden olan kazanacak ve ülke tarmna katkda bulunacaktr.
 

Üretimlerimizle hem ülkemiz için bir kutsal görev yapm oluyoruz, hem de çocuklarmzn geleceklerini garanti altna alm bulunuyoruz. Ayrca solucan gübresi üretimi ii çok ar sermaye gerektirmeyen, kalifiye elemana ihtiyaç duyulmayan ,eli kürek tutabilecek herkesin yapabilecei bir ura ve sektördür. Hammadde girdisi sadece büyük ba hayvan dks olan, içilerimizin ise solucanlarn olduu bir sektörün üretim maliyetleri de tabi ki de ona göre düük olacaktr.
 

Solucan gübresi üretimi basit ve kazançl bir i kolu dur. Ama büyük sabr gerektiren ve ksa zamanda hemen ekonomik girdi salamayan bir i koludur. Ülkemizde yeni gelien bu sektörde yer alp  solucan gübrelerimizi üretelim, çiftçilerimizi ve çevremizi bilinçlendirerek çevremize bu ii ve sektörü yaygnlatralm. Sizlerde solucan gübresi üretim çiftlikleri kurun, sizlerde çevrenizde solucan çiftliklerinin kurulmasna öncülük edin. u anda bu olay ülkemiz ve geleceimiz için bir vatandalk görevi kadar kutsaldr. Sabreden ve gönül koyup bu ie sevdalalanlar hak ettikleri maddi kazançlar fazlasyla salayacaklardr. Eminiz ki gün gelecek ülkemizde Amerika gibi, srail gibi, Avrupa ülkeleri gibi binlerce solucan gübresi üretim çiftliklerinin olduu, çiftçilerinin bol kazançlar elde ettii, nesillerinin salkl ve neeli yaad bir ülke olacaktr.