Web Site

Trkiye ve Dnya Tarmnda Solucan Gbresinin nemi

3888

Solucan gübresinin deerini ve ülkemiz tarmnda önemini anlayabilmek için , ülkemizde yaplan  tarmn genel durumunu deerlendirmek ve dier ülkelerde yaplan tarm uygulamalaryla  kyaslamasn yapmak gerekir.

Tarmmzdaki durumu deerlendirmek için önce u tespitleri ortaya koyabilmemiz  lazmdr.

  • Ülkemizde yaplan  tarm gelimi ülke standartlarnda m?

  • Ülkemizde çiftçiler tarmdan gerçekten istedii ekilde kazanç elde edebiliyor mu?

  • Ürettiimiz tarm ürünleri ülkemizde ve dünya piyasalarnda hak ettii yeri ve deeri görebiliyor mu?

  • Ürettiimiz tarmsal ürünler kalite yönünden dünya standartlarn yakalayabiliyor mu?

Ülkemizdeki tarm sektörünü ve sektörde çiftçimizin durumunu incelediimiz zaman cevaplar ortaya koyabiliriz.

 

Çiftçimiz tarm alannda youn bir emek vermekte ama bu emein karln hiçbir ekilde alamamaktadr.

Bunun  bir çok sebebi bulunmaktadr.

Topraklarmz atalarmzdan bizlere emanet edilen birer fabrikadr. Ve de üzerinde makineleri olan, sahip olduumuz bacasz fabrikalardr. Sorun ise bu fabrikalar verimli ve daha karl hale nasl getirebiliriz mantdr.

Bu kadar emek ve youn ekilde çaba sarf edilmesine karn  sahip olduumuz  bacasz fabrikalarmz neden kazanç salayamaz durumdadr?

Öncelikle birim alandan alnan ürün miktarlaryla ilgili bir kyaslama yapalm.

yi tarm uygulamalar yapan ülkelere baktmz zaman ayn büyüklükteki arazilerden bizim ülkemizde 1 orannda mahsul  alnrken, iyi tarm uygulamalar yaplan ülkelerdeki arazilerde bizdekinin  1.5 hatta 2  kat orannda mahsul alnmaktadr.

Bizim ülkemizde mahsul zaten yeterli derecede hak ettii deeri görmüyor. Mahsul deer görmedii gibi üstüne üstlük bir de araziden düük rekoltede mahsul aldnd zaman çiftçimiz tabi ki kazanç elde edememekte ve emeinin karln alamamaktadr. Sonuç “çok emek deersiz ve az mahsul” Temel hedeflerimizden birisi birim araziden alm olduumuz mahsülün miktarn az masrafla artrmaktr. 

Peki arazimizde üretmi olduumuz  mahsulü düük maliyetle nasl artrabiliriz?

Çok miktarda kimyasal gübreler vererek mi?

Çok miktarda zirai mücadele ilaçlar kullanarak m? Tabikide HAYIR

te ülkemiz tarmnda oynanmakta olan oyun burada balamaktadr.

Ürün rekoltesinin artrlmas düük maliyetle yaplmaldr.

Çiftçi ürünü  en düük maliyette, yüksek verimde ve kalitede  elde etmesi gerekmektedir. Tarm da temel hedef bu olmaldr.

Ülkemiz tarm  üzerinde 1940-1950 li senelerden beri büyük oyunlar oynanmaktadr. Yeil devrim ad altnda büyük oyunlar oynanm ve bugünkü durumlara gelmi bulunmaktayz.Yetmili yllarda  tarmmzla dünya üzerinde kendi kendine yetebilen yedi ülkeden birisi olmakla övünürken, bugün d ülkelerden saman, pamuk v.b. ürünleri ithal eden bir ülke durumuna düürülmü durumdayz.

Ülkesini seven duyarl insanlar bunlar iyi görüp analiz etme durumundadr.

Dünya üzerindeki  gelimi ve gelimekte olan ülkelerin tarmsal uygulamalar  incelendii zaman, tarmsal üretimlerini iyi tarm uygulamalaryla yaptklar görülmektedir. Nedir peki iyi tarm uygulamalar ?

yi tarm uygulamalar ;  Çan gerektirdii ekilde teknolojiden ve makinelemeden faydalanarak topraklarmzdan yüksek derecede mahsulü çevreye ve insanla zarar vermeden  düük maliyetle üretmektir.

Öncelikle bizim olup kaybettiimiz topraklarmz geri kazanmamz gerekmektedir. Peki topraklarmz nasl kaybettik ve bu duruma geldik? Bunu bizler kendi kendimize ve istemeden yaptk. Bizler bize oynanan bu kirli tuzan farkna varamadan topraklarmz bu hale getirdik. Çünkü buradaki amaç bizim onlara muhtaç ve devaml  baml olmamzd. Bunu bir ekilde baardlar. Dier gelimi ülkelerde bulunan  ilaç ve gübre kartelleri bizim üzerimizde oynadklar bu büyük oyunlaryla topraklarmz kirletip zehirlediler. Bizleri ve gelecek nesillerimizi imdiden kendilerine baml hale getirmeyi baardlar. Topraklarmz senelerdir devaml olarak verilen kimyasal gübre ve ilaçlarla ürün veremez hale geldi. Üretmi olduumuz ürünlerde devaml olarak yeni  hastalklar ve zararllar olutu. Hastalklar ve zararllar çoaldkça her sene yeni ilaçlar çkartarak topraklarmz daha hastalkl ve kendilerine baml  hale getirdiler.

Peki bu ksr döngüden kurtulu nasl olmaldr?

Öncelikle topraklarmz yllar önceki eski doal haline getirmemiz gerekmektedir. Topraklarmz eski doal haline gelebilsin ki toprakta yetien bitkilerimiz, aaçlarmz daha az hastalansn, bitki ve aaçlarmz daha az hastalansn ki biz bitkilerimize ve aaçlarmza daha az zirai ilaç verelim.  Doal, yüksek kalite ve verimde tarmsal ürünler elde edebilelim.

Bu olay  anne sütü ile beslenen bebeklerin geliimi gibidir. Anne sütünü alm nesiller daha salkl ve hastalklara daha dirençlidir.

Neler yapmalyz da topraklarmz  daha verimli, salkl  eski doal haline getirilmeliyiz?

Topraklar birer canldr, içlerinde milyonlarca canl ve mikroorganizmann yaad bir yaam alandr. Topraklarmzda kaybolmu olan  canl ve mikroorganizmalar geri topraa kazandrmamz lazmdr. Toprakta canl olduu zaman o toprak ürün verir.

Topraa o yaam veren canllardan en önemlisi solucanlardr. çinde solucan yaayan  toprak canl toprak demektir. 

Dünya üzerindeki tarmn tarihsel yapsn incelediimiz zaman

4000 bin yl öncesinden Çinliler ve antik msrllarn yaptklar tarm uygulamalarnda bu cevaplar bulabiliriz.

Toprakta  solucan ve solucan  gübresi.

Solucan gübresi, 4000 bin yl evvel Çin’den ve Antik Msrdan bu yana önemini hzla pekitiren ve srail de 30, Amerika’da ise 50 yldr kullanlmakta olan  organik bir gübredir.  

Acaba neden solucan gübresi ?

Solucan gübresi ve solucan doallk demektir. Topran organiklemesi demektir. Eski zamanlardan çoumuz hatrlarz. Solucan olan toprak yaayan topraktr. Solucan olan toprakta yetien sebze ve meyveler lezzetine doyamadmz lezzetlerdir. Hep deriz ya nerede o eski tatlar ve lezzetler.

te bu yüzden solucan gübresi kullanlan topraklar o eski haline dönmü topraklardr.

Topraklarmz u anda tamamen vasfn yitirmi, doalln kaybetmi, ürün veremez hale gelmi, ürün verse de tad tuzu olamayan ürünler veren bir toprak haline dönmütür. Topraklar hem ürün vermiyor, verse de kalite ve lezzetten yoksun ürün verir hale gelmitir.

ABD, Avrupa birlii ülkeleri, ve srail tarmnda yaklak 40-50 senedir bu gübreyi arlkl olarak kullanmaktadr. Bizim ülkemizde ise hala arlkl olarak kimyasal gübreler ve zirai ilaçlar  tarmda kullanlmaktadr.

Ülkemizde ylda yaklak olarak 4-5 milyon ton gübre kullanlmakta olup kimyasal gübre ve türevlerini elde etmek için, yurt dna döviz ödemekteyiz. Buda ülkemizde yüksek  miktarlarda cari açklar oluturmaktadr.

srail solucan gübresi kullanmaktadr  ve ufak bir ülke olmasna karn dünya tohum ve tarm piyasasna hükmetmektedir.

Bizlerde her eyden önce bu gübrenin ülkemiz tarmnda kullanlmasn ve yaygnlamasn salamal, ve zaman içerisinde ülkemizi d devletlere gübre için para öder konumdan kurtarlmasn salamalyz.

 

Solucan gübresi nasl faydalar salyor da topraklar verimli hale geliyor?

-Solucan gübresi kullanlan topraklarda toprak eski haline ve doallna kavuur.

-Solucan gübresi kullanlan topraklar da bitki hastalklar ve zararllar minimum seviyeye düer.

-Solucan gübresi kullanlan topraklarda ürün art ve kalitesi yüksek seviyelere yükselir.

-Solucan gübresi kullanlan topraklarda gübreleme maliyetleri minimum seviyeye iner.

-Solucan gübresi kullanlan topraklarda yetien bitkiler olumsuz hava ve iklim artlarndan minimum seviyede etkilenir.

-Solucan gübresi ile yetimi bitki ve meyvelerde kimyasal ilaç kalntlar ve zararllar bulunmaz.

-Solucan gübresi kullanlan topraklarda su kullanm minimum seviyeye iner ( gübrenin su tutma kapasitesinin yüksekliinden dolay )

-Solucan gübresi suyu havay ve topra kirletmez, topra geri eski haline ve doallna kavuturur.

 

Bu yukarda saydmz  üç be tane basit sebep bile bu gübreyi ülkemiz tarmna kazandrmamz için yeterli sebeptir.

Sonuç olarak bu basit canllardan elde edilen   gübre yeryüzündeki en kymetli organik gübredir.

Bizlerde ülkemiz tarmnda bu gübreyi kullanmal, topraklarmz kimyasal gübrelerin esaretinden bir nebzede olsa  kurtararak salkl, bol mahsul veren ürünler yetitirerek çiftçilerimize bol kazanç salamalyz. Ülkemiz tarmnn gelecei solucan gübresinde sakldr. Gerçektende solucan gübresi ülkemiz tarm için kilit noktalardan birisi olmaktadr. Gelimi ve gelimekte olan birçok ülke bunu görmü ve tarmsal ürün üretimlerinde çok ileri seviyelere ulamlardr. Üreticileri topraklarndan gerçek anlamda kazanç elde eder konuma gelmilerdir. Çiftçileri yaam standartlar bakmndan bizdeki çiftçilerden çok daha ileri seviyelere ulamlardr.

Bizlerin de ülkemiz tarmnda bu gübrenin kullanlmas ve tarmda hak ettii yeri bulabilmesi için elimizden gelen tüm çabay göstermemiz gerekmektedir. Senelerdir kandrlm olan çiftçilerimiz tarmdan kazanç elde edilebileceini görmelidir. Tarmdan para kazanlmaz düüncesini ykmalyz. Çiftçimiz tarmdan kazanç elde etmeli ve Atamzn da söyledii gibi köylü efendimiz olmaldr.

Gelecek nesillerden emanet alm olduumuz topraklarmz onlara temiz bir ekilde teslim etmeliyiz.

Bir avuç topra bile kimyasallardan kurtarp bizlere dua etmesini salamamz gelecek nesiller için paha biçilemez bir kazançtr.